Vedtekter

§ 1. Navn
Organisasjonens navn er Haugaland Grunninntektsforening

§ 2. Hovedkontor
Hovedkontoret for Haugaland Grunninntektsforening er på Haugalandet

§ 3. Formål
Organisasjonen vil opplyse befolkningen på Haugalandet om grunninntekt og få grunninntekt på den politiske dagsorden for på den måten å fremme og få innført grunninntekt. Vi vil fremme en betingelsesløs grunninntekt for alle, som dekker alle nødvendige utgifter til livsopphold.

Organisasjonen vil fungere som rådgivende instans for innføring og utvikling av en praktisk fungerende grunninntekt på økonomisk og sosialt plan. Vi vil samle flest mulig mennesker fra ulike miljøer, og la hver og en fremme de aspektene ved grunninntekt som de føler er viktige og på de måtene de selv ønsker. Vi vil oppmuntre til utredning av ulike modeller for finansiering av grunninntekt. Vi vil også jobbe for å igangsette pilotprosjekter for å få kunnskap om effektene her på Haugalandet.

Organisasjonen vil samtidig fremme grunninntekt som en universell menneskerettighet. Vi vil derfor støtte, og samarbeide med, initiativer som arbeider for at grunninntekt innføres nasjonalt og internasjonalt.

§ 4. Organisasjon
Haugaland Grunninntektsforening er en partipolitisk nøytral organisasjon som har et styre bestående av minst 3 personer.

§ 5. Kontingent
Medlemskontingent til Haugaland Grunninntektsforening fastsettes av BIEN Norges årsmøte og betales for ett år av gangen.

§ 6. Styret
Styret er satt sammen av leder, økonomiansvarlig og styremedlem(mer).
Styret skal møtes minst 2 ganger per år og kan ellers kalles sammen etter behov.
Vedtak i styret fattes med konsensusmodellen. Blir det ikke enighet vil saken tas opp i neste møte
og avgjøres med vanlig flertall.
To styremedlemmer kan kalle inn til et styremøte. Dersom styret vurderer det nødvendig kan det
kalle inn til ekstraordinært årsmøte og foreta nyvalg.

Styret skal:

 1. Fortløpende følge opp vedtak fra årsmøtet og sikre den daglige driften av foreningen.
 2. Overholde og revidere budsjettet ut fra årsmøtets prioriteringer.
 3. Disponere organisasjonens midler i henhold til vedtekter og vedtak.
 4. Føre organisasjonens regnskap.
 5. Forberede og innkalle til årsmøtet. Innkalling skal sendes til medlemmene 6 uker før årsmøtet. Ettersendelse av dokumentene må senest sendes ut 2 uker før årsmøtet.

§ 7. Det ordinære årsmøtet skal behandle og fatte vedtak om

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Styrets reviderte regnskap.
 5. Styrets forslag til budsjett.
 6. Andre innkomne saker. Saker til årsmøtet må være sendt fire uker før årsmøtet.
 7. Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd.
 8. Fastsettelse av eventuell styregodtgjørelse.
 9. Fastsetting av arbeids- og driftsplan for kommende år.
 10. Valg av styreleder og styremedlemmer.
 11. Valg av valgkomité, revisor og andre verv eller utvalg.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen underskrives av møteleder, referent og to av de tilstedeværende medlemmer valgt av årsmøtet.

§ 8. Signaturrett
To styremedlemmer har i fellesskap fullmakt til å opptre på vegne av enheten. Fortrinnsvis styreleder og første nestleder.

§ 9. Regnskapsår
Regnskapsåret for Haugaland Grunninntektsforening følger kalenderåret.

§ 10. Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres av årsmøtet med to tredjedels flertall.
Forslag til endringer skal fremmes skriftlig og må være distribuert til samtlige styremedlemmer senest en måned før årsmøtet.

§ 11. Oppløsning av foreningen
Foreningen kan oppløses etter forslag fra styret dersom to påfølgende årsmøter, hvorav det ene ordinært, med minst to tredels flertall vedtar det. Det skal gå minst 6 måneder mellom de to årsmøtene. I tilfelle oppløsning skal foreningens midler overføres til BIEN Norge, dersom styret ikke har bestemt noe annet.