Prosjekt

Grunninntekt – nøkkelen til et bærekraftig samfunn

Verden står overfor komplekse utfordringer i dag med både med økende sosiale ulikheter og ulike miljø- og klimautfordringer. Disse punktene er godt beskrevet i FNs 17 bærekraftsmål og Norge har sammen med alle de andre medlemslandene i FN forpliktet seg til å nå disse målene innen 2030. I dette prosjektet tar vi utgangspunkt i grunninntekt som det sentrale virkemiddelet for å gjøre det mulig å oppnå bærekraftsmålene. 

Bærekraftsmål er på mange måter forbundet og flere av bærekraftsmålene glir over i hverandre. Vi tar utgangspunkt i grunninntekt som en nøkkel for å løse målene. Den aller beste måten å gjøre det på er å gi alle en betingelsesløs og forutsigbar grunninntekt slik at hver og en selv kan gå i gang å løse utfordringene sine og bruke sin kreativitet, kunnskap og talenter.
Vi vil også gå videre å se på de andre bærekraftsmålene. Du kan lese mer om Grunninntekt og bærekraftsmålene her.

Ideelt sett burde det vært innført en nasjonal grunninntekt, men dessverre har nyliberalistisk ideologi ført til at både høyre og venstresiden ideologisk har låst seg til arbeidslinja. Høyresiden har hatt medvind siden 1980 tallet og har hatt den globale økonomien i ryggen. De ønsker rimelig og lydig arbeidskraft. Venstresiden vil for enhver pris ha arbeid og arbeidsplasser i sentrum for den politiske debatten og LO støtter dette. Arbeidslinja har slik stått som en mur og forhindret en opplyst debatt om grunninntekt. 

Sammen med Haugaland Kunstverk og Nordisk Samvirke ønsker vi med dette prosjektet å se hvordan vi kan nærme oss en grunninntekt nedenfra og opp. Alle bor tross alt lokalt og da kommer andre dynamikker enn ideologi inn i beregningen. Vi er av den oppfattelse at det er mye klokskap, empati og gode kreative ideer blant vanlige folk. Derfor er det viktig å komme sammen, lære og bli inspirert av hverandre og lage gode løsninger på utfordringene vi har lokalt. 

Prosjektet har flere delmål som skal lede frem til å få grunninntekt opp på den politiske agendaen på Haugalandet. Dette gjennom flere delprosjekter og seminarer hvor vi vil gå dypere inn i temaet. Vi inkluderer både det sivile samfunnet, frivillig sektor, kultursektoren, offentlig sektor og næringslivet. 

Vi har funnet frem til flere måter å tilnærme oss grunninntekt lokalt i dette prosjektet: 

Presentere et konkret forslag med utgangspunkt i sosialhjelp i Haugesund kommune

Vi vil utrede en modell med utgangspunkt i kommunens demokratiske og økonomiske ansvar rundt sosialhjelp. Ut fra de rammene skal vi se hvor mye vil kan tilnærme oss en grunninntekt. I tillegg til at arbeidsinnsats må lønne seg må modellen sikre at at alle uten inntekt kvalifiserer seg for ytelsen uten behovsprøving. Da kan denne bli en hjelp for innbyggere som eier verdier, og har ustabil inntekt. Dette vil føre til økte kostnader for kommunen, men vi ønsker også å vise at det er penger å spare på andre budsjettposter, samt at det kan føre til økt verdiskaping og økt livskvalitet for alle i kommunen. 

Verdikalkulator

Verdiskaping og arbeidsplasser er et viktig tema i samfunnsdebatten, men verdiene det blir referert til er ofte kun i kroner og øre. Vi ønsker å synliggjøre noe av verdiskapingen som samfunnet er helt avhengig av, men som ofte blir glemt i samfunnsdebatten. Vi har derfor forberedt et verdiskjema og skal invitere frivillige til å registrere inn timer de arbeider og hvilket arbeid de har gjort. På denne måten ønsker vi å bidra i debatten om verdiskaping og arbeidsplasser. Registreringen skal starte 1 september og avsluttes 31 oktober. Antall timer, og timene oversatt til kroneverdi blir oppdatert ukentlig i vår verdikalkulator. 

Utopiverksted 

9 – 10 november kommer Professor i økologisk økonomi Ove Jakobsen for å avholde et utopiverksted med oss på Staalehuset. Her er en artikkel om utopiverksted og Jakobsen.

Kunstneriske bidrag

Haugaland Kunstverk skal lage manus til en monolog hvor en karakter kommer fra fremtiden hvor grunninntekt allerede er innført for å utforske hvordan livet i Haugesund er etter at grunninntekt er innført. Det skal lages to kunstverk som skal uttrykke grunninntekt og som skal brukes i markedsføring og legges ut for salg.