Grunninntekt

Grunninntekt, også kalt borgerlønn, defineres i henhold til Basic Income Earth Network(BIEN) som en universell og betingelsesløs utbetaling til alle innbyggere i et samfunn. Den skal utbetales uten krav om motytelser og uavhengig av annen inntekt, den skal utbetales individuelt og ikke til hushold. Den skal utbetales i kontanter og være regelmessig. Den bør være høy nok til at man kan delta aktivt i samfunnslivet. 

Vi vet at alle trenger å dekke sine grunnleggende behov for å være i stand til å delta aktivt i samfunnslivet. Det er også svært viktig å ha forutsigbarhet slik at man kan planlegge fremtiden i tid. Det finnes tilstrekkelig med forskning som bekrefter at trygghet for inntekt øker livskvaliteten for alle i samfunnet, også de som ikke direkte mottar utbetalingen. Det øker også tilliten i samfunnet. 

Med en grunninntekt kan vi sikre at innbyggerne hele tiden har et insentiv til å ta seg lønnsarbeid gjennom at lønnsinntekten kommer i tillegg til lønnsinntekten. Grunninntekt bryter med eksisterende praksis på flere punkter. Det vil nå lønne seg for alle å ha lønnsinntekt og behovsprøving av ytelsen bortfaller. Slik kan vi få bort stigmatisering og skam, og inntektsbortfall bør være tilstrekkelig for å kvalifisere. 

Grunninntekten gir den enkelte innbygger frihet til å selv velge hva man ønsker å bruke tiden sin på. Det kan bidra til at kreative prosjekter blir realisert og vi får ny verdiskaping. Med den grunnleggende tryggheten for sin eksistens på plass kan det åpne for større mot og vilje til å ta risiko og det gir rom for å eksperimentere. Det kan føre til en kreativ oppblomstring og styrke demokratiet slik at vi får løst sosiale samfunnsutfordringer, mer verdiskaping og utvikling av kunst og kultur.