Bærekraftsmål 15 – Liv over vann

Biologisk mangfold er et viktig fundament for jordens livsbevarende støttesystemer og vår nåværende og fremtidige velstand hviler på dette grunnlaget. Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød. Derfor er det veldig problematisk at om lag 20 prosent av jordens skog har blitt forringet mellom 2000 og 2015. I tillegg er en million dyre- og plantearter livstruet.

En langsiktig bærekraftig bruk av naturressurser og økosystemer er en viktig faktor for at folk kan komme seg ut av fattigdommen. Å ta ansvar for dette ligger hos de utviklede landene, så vel som i utviklingsland. Selv om en rekke land har satt i gang tiltak for å sørge for en mer rettferdig bruk av naturressursene sine, er ikke disse tiltakene store nok. Alvorlighetsgraden av situasjonen jordkloden befinner seg i krever øyeblikkelig handling, for å stanse tapet av biologisk mangfold og beskytte livsviktige økosystemer.

Innen 2020 skal man ha fremmet gjennomføringen av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanset avskoging, gjenopprettet forringede skoger og i betydelig grad økt skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå. Man skal ha iverksatt umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut. Videre skal man ha truffet umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter.

Innen 2030 skal man ha bekjempet forørkning, gjenopprettet forringet land og matjord, herunder landområder som er rammet av forørkning, tørke og oversvømmelser, og jobbet for en verden uten landforringelse.

Bærekraftsmål 14 – Liv under vann

Mange marine fiskebestander er truet på grunn av overfiske og derfor kreves en global innsats for å fremme utvinning av truede fiskebestander. Vern og restaurering av kyst- og havområder er viktige tiltak som bidrar til å bevare biologisk mangfold og fiskeriressurser, men også å styrke motstandsdyktighet mot klimaendringer.

Milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet, og mye mer må gjøres for å beskytte det. Bærekraftig måte å bruke havene på i fremtiden, må innebære å stanse overfiske, hindre forsøpling og forgifting, og sørge for at dyrelivet og korallrevene ikke blir utryddet.

Innen 2020 skal man forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive.

Innen 2020 skal man ha innført effektive tiltak for å regulere høsting og få slutt på overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende fiskemetoder, og iverksatt vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk.

Innen 2025 skal man ha forhindret og i betydelig grad redusert alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer.

Innen 2030 skal man ha økt bevaringen og en bærekraftige bruk av havene og havressursene ved å gjennomføre folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i FNs havrettskonvensjon, som utgjør rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havet og havressursene, slik det også framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want».