Bærekraftsmål 3 – God helse

Det har vært store fremskritt når det kommer til forbedring av menneskers helse verden over. Mødre- og barnedødelighet har blitt redusert og levealderen stiger i hele verden. Til tross for denne fremgangen har den gode utviklingen stagnert rundt utryddelse av sykdommer som malaria og tuberkulose.

For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det en massiv innsats de neste 15 årene. Dette gjelder spesielt når det kommer til utryddelse av alvorlige sykdommer og opplæring av nødvendig personell. En nøkkel til måloppnåelse er å sikre alle grunnleggende helsetjenester, adgang til medisiner og støtte til forskning.

Innen 2030 skal man ha redusert mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte. Man skal få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte.

Innen 2030 skal man ha stanset epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer. Man skal betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Man skal også styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

Innen 2030 skal man ha redusert prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

Bærekraftsmål 2 – Utrydde sult

Etter en nedgang i antallet mennesker som led av sult fra 1990-tallet og til 2014, stiger nå antallet igjen. I 2017 var det om lag 821 millioner mennesker som var rammet av sult, og det forventes det at det kommer til å være to milliarder underernærte mennesker i verden i 2050, om ikke noe gjøres.

Det er på tide at vi revurderer hvordan vi dyrker, fordeler og konsumerer maten vår. For å snu denne negative trenden, er det viktig at investeringer i jordbruk rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet. Hvis vi gjør dette på riktig måte, kan jordbruk, skogbruk og fiske sørge for næringsrik mat til alle, og samtidig være en viktig inntektskilde.

Innen 2030 skal man ha utryddet sult og sikret alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, blant andre spedbarn, tilgang til trygg, ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året.

Innen 2030 skal man ha utryddet alle former for feilernæring, og innen 2025 nådd de internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og avmagring hos barn under fem år, samt ivaretatt ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre personer.

Innen 2030 skal man sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon, bidrar til å opprettholde økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre jordkvalitet.